"ขนิษฐา บุญราช" พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ประจำปี 2562


21 มี.ค. 2562, 16:53

"ขนิษฐา บุญราช" พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ประจำปี 2562
วันนี้ (21 มีนาคม 2562) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นางขนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์วิวัฒน คำเพ็ญ สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านทหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพักทัน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นางขนิษฐา บุญราช การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้ทำคุณประโยชน์ มีการแสดงบาสโลป และต่อตัวกลองยาว พร้อมทั้งมอบเงินทุนสนับสนุนให้แข่งขันระดับประเทศต่อไป แล้วเดินเยี่ยมชมการนิทรรศการผลงานด้านสุขภาพและงานสาธารณสุขจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย งานผู้สูงอายุและผู้พิการ และสินค้าโอทอปผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านบางระจัน และร่วมประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สถานีอนามัยแห่งนี้ พ.ศ.2535 ยกระดับอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2535 โดยนายแพทย์อุทัย สุดสุข ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภค มีบุคลากรสาธารณสุขประจำการจำนวน 7 ท่าน มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 20-30 คนต่อวัน เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลบางระจัน ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ วัด โรงเรียน ชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เป็นอย่างดี กระผมขอให้การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ