สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค" ครั้งที่ 2


17 ก.พ. 2562, 15:31สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค" ครั้งที่ 2

Loading...17 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ข้าวไร่เป็นพืชทางเลือกที่สามารถปลูกในที่ดอนในสภาพไร่ หรือบริเวณที่สูงตามไหล่เขา โดยไม่ต้องมีน้ำขัง อาศัยเพียงน้ำค้าง น้ำฝน และความชื้นในดินก็สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ พื้นที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือบริเวณที่สูงตามไหล่เขา และภาคใต้ เป็นข้าวไร่แซมยางพารา และปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ 1-3 ปี หรือพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สามารถช่วยเกษตรกรประหยัดรายจ่าย และมีข้าวในยุ้งฉางเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นอู่ข้าวของชุมชน เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในขณะเดียวกันข้าวไร่ยังเป็นพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านอาหาร และเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้เนื่องด้วยข้าวไร่นั้นเกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และคัดเลือกพันธุ์บริสุทธ์ของข้าวไร่พันธุ์ดีพันธุ์ท้องถิ่นไว้หลายสายพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนปัจจุบัน และได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร นำพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองที่คัดเลือกพันธุ์บริสุทธ์แล้วไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจากการบริโภคแปรรูปเป็นข้าวกล้อง จำหน่าย ในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปี จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไร่จนกระทั่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่เหล่านี้ยังขาดการรวมกลุ่มในรูปแบบการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านข้าวไร่แบบครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกร และของคนในชุมชนที่เปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ช่วยให้เกิดการระดมพลังของคนในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านข้าวไร่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถที่พัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านข้าวไร่อย่างมืออาชีพ หากมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไร่ที่เหมาะสม เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ประกอบกับปัญหาที่เกิดผลกระทบจากยางพาราราคาตกต่ำ จำเป็นที่ต้องหาพืชที่สามารถปลูกแซมในสวนยางพารา ซึ่งมีพืชหลายชนิดที่สามารถปลูกแซมได้ ประกอบกับแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของประเทศยังคงอยู่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกส่วนใหญ่ปลูกในรูปแบบเชิงเดี่ยว ข้าวไร่เป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาปลูกแซมในสวนยางพารา และมะพร้าวได้ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้าวไร่เป็นพืชที่ทนต่อร่มเงา เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย สามารถปลูกบนที่ดอนภายใต้สภาพไร่โดยอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติในการเจริญเติบโต ต้องการธาตุอาหารน้อย และเป็นพืชอาหารซึ่งผู้ปลูกสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารในครัวเรือนได้ทันที ดังนั้นหากได้นำพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพารา และมะพร้าวมาใช้ปลูกข้าวไร่ ก็จะเกิดประโยชน์จากพื้นที่ว่าง ในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ที่เกษตรกรสามารถใช้ปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนได้ และยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 

ดังนั้น  สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงร่วมกับสำนักงานจังหวัดชุมพร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กรมการข้าวสมาคมประชาสังคมชุมพรมูลนิธิภาคใต้สีเขียวมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตหลังสวนและ เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนร่วมกันจัดงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  16-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าฯ จ.ชุมพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค ให้การต้อนรับ ทั้งนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้าวไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านข้าวทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถช่วยให้ภาคการผลิตด้านการเกษตรยกระดับอาชีพที่เกษตรกรมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น และมีความเชื่อมั่นในอาชีพ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งที่ส่งผลดีต่อประเทศชาติ โดยรวมที่สามารถเข้าหลักเกณฑ์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างทางเลือกในการผลิตข้าวไร่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตข้าวแบบครบวงจร 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้รู้จักข้าวไร่เพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การอาชีพการปลูกข้าวไร่พื้นเมืองอาชีพการทำนา วัฒนธรรมด้านข้าว และการแปรรูปข้าว 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน 500 คน สถานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย ภาควิชาการเวทีเสวนานิทรรศการข้าว 4 ภาคพันธุกรรมพื้นบ้าน ภาคปฏิบัติ สาธิตแปรรูปข้าวไร่ กิจกรรมการประกวด วัฒนธรรมด้านข้าว และพันธุกรรมข้าว 4 ภาค  สัมมนากลุ่ม เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตข้าวไร่ที่สามารถพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  2.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตข้าวแบบครบวงจรที่ช่วยให้เศรษฐิจของครัวเรือนดีขึ้น 3. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปรู้จักพันธุ์ข้าวไร่และมีการอนุรักษ์พันธุ์และนำพันธุ์ข้าวไร่ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การอาชีพการปลูกข้าวไร่พื้นเมือง อาชีพการทำนา วัฒนธรรมด้านข้าว และการแปรรูปข้าว 5. สร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านข้าวไร่

 

 

    


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR