ประจวบฯ จัดพิธีทำบุญ สวดอุทิศส่วนบุญแก่สมาชิก อส. ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่


12 ก.พ. 2562, 17:52

ประจวบฯ จัดพิธีทำบุญ สวดอุทิศส่วนบุญแก่สมาชิก อส. ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 12 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องเกาะหลักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดประจวบ เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญ สวดอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายภิรมย์ นิลทยา นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พันเอกกรกานต์ นาเวชวณิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบ พันตำรวจเอก กิตติภพ ชมภูนุช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบ นายแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอในฐานะผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ (อส.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) จากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับกรวดน้ำสวดอุทิศบุญกุศล และแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และเสื้อสีชมพูโลโก้ ภ.ป.ร. ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนทั้ง 8 อำเภอ อำเภอละ 50 ตัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. เป็นกำลังกึ่งทหาร หรือที่เรียกว่า นักรบประชาชน เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ เป็นกำลังสำรองของฝ่ายทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการโดยตำแหน่ง หลักการสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน คือ การจัดเตรียมกองกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและยามสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ความปรองดอง ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ ภายใต้คำที่ว่า ปวงข้า อส.ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ

โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในวัน 10 กุมภาพันธ์ จึงได้มีการกำหนดให้เป็นวันอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นประจำทุกปี