แรงงานจังหวัดชุมพร ประชุมหารือ "การสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" รองรับ Thailand 4.0


12 ก.พ. 2562, 14:21

แรงงานจังหวัดชุมพร ประชุมหารือ "การสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" รองรับ Thailand 4.0
วันนี้ (12 ก.พ. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมการสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รองรับ Thailand 4.0 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดขึ้น ณ โรงแรมลอฟท์มาเนียบูติค อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ดำเนินการในรูปแบบการบรรยาย และการเสวนา เพื่อหาแนวทาง วิธีการของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยมีผู้บริหารของสถานประกอบกิจการ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม กลุ่ม otop กลุ่ม sme และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ในการวางรากฐาน การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้นมา เป็นแนวทาง โดยแต่ละหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ด้านแรงงาน เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง กลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวเช่นกัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือในเวลาที่เท่ากันสามารถผลิตชิ้นงานที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการ และกลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนผู้ประกอบกิจการ ให้สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยจัดให้มีการประชุมการสร้างเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รองรับไทยแลนด์ 4.0" ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือภาคที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน