ครม.เตรียมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ดำเนินงาน โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/63


12 ก.พ. 2562, 09:37

ครม.เตรียมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ดำเนินงาน โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/63
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีวาระที่น่าสนใจ คือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอขออนุมัติงบประมาณ สำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ดำเนินงาน โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/63 และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการดำเนินการเกี่ยวกับคดีข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8
 ขณะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ หรือ คนร. เสนอการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่
 


คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. เสนอแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561- 64 ส่วนกระทรวงคมนาคม เสนอเรื่องการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้คณะกรรมการ ปปช. แจ้งข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ระยะที่ 2 และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริคำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี