วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คว้ารางวัลอันดับ 1 "สวนสนามลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"


7 ม.ค. 2562, 13:32

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คว้ารางวัลอันดับ 1 "สวนสนามลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดละ 2 กอง ประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชาย 1 กอง หญิง 1 กอง  เข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน 20 กอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา และเป็นการส่งเสริมการแสดงออกด้านระเบียบวินัย รวมถึงได้พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้นด้วย 

สำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชาย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และอันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก จ.ชัยภูมิ ส่วนประเภทหญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อันดับที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และอันดับที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จ.อุดรธานี

 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) กล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากจะส่งเสริมให้มีวิชาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพของตนเองแล้ว กระบวนการ กิจกรรมและรูปแบบของลูกเสือวิสามัญ สามารถนำมาบูรณาการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการทำงานเป็นทีม มีความขยัน อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละให้กับสังคมส่วนรวม อีกทั้งเป็นการฝึกความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน และยังสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการพัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และจัดกิจกรรมที่คุณภาพต่อผู้เรียนในทุกระดับ

MOST POPULAR