จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิป)


26 ธ.ค. 2561, 08:51จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิป)

Loading...ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้จำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเดินทางเป็นประธานเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งปีนี้อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี ดร.สมาน แก้วคำไสย  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายประมวล  วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายปีแห่งการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ ความเข้มแข็งด้านอาชีวศึกษา ของสำนักงานคถเะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้น รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  เพื่อขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จำนวน 36 ผลงาน และการนำเสนอองค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ 4 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน เป็นตัวแทนสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับชาติต่อไป สิ่งประดิษฐ์ที่จัดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 9 ประเภทผลงานและ1 องค์ความรู้ ดังนี้

    ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

    ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

    ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

    ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

    ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

    ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

    ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

    ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

    "ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชมชน" Internet of things (IOT)


Loading...

และการประกวดองค์ความรู้ "การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ" จำนวน 323 ผลงาน โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 118 แห่ง มีนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 1,376 คน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมประกวดองค์ความรู้ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 324 ผลงานและการประกวดองค์ความรู้ "การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ" จำนวน 34 ทีม

 

ทั้งนี้การดำเนินงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ได้รับความร่วมมือจากอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี

สุดท้าย นายชัยมงคล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานคือต้องการให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น และมีเวทีแสดง จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 29 เริ่มตั้งแต่สถานศึกษาจัดโครงงาน มาระดับจังหวัด คือ อศจ. สู่ระดับภาค  ภาคนี้เป็นภาคที่ 3 คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หลังจากนี้ติดระดับภาคก็จะเข้าสู่ระดับประเทศ ในวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562  ปัจจุบันพบว่า ภาคอีสานชิ้นงานที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้จะมีจำนวนมาก นั่นบ่งบอกถึงการเรียนการสอนนักเรียนทำได้จริง ภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องให้การสนับสนุน  อยากมีเส้นทางให้กลับมาเป็นครู  ให้เรียนจบป.ตรี  ส่งเสริมให้เรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น เด็กก็จะเรียนอาชีวะมากขึ้นกว่าเดิม

Loading...
Loading...MOST POPULAR