"รมช.ศึกษาธิการ" พอใจการดำเนินงานนวัตกรรมการศึกษานำร่องที่ศรีสะเกษดีเยี่ยม !!


8 พ.ย. 2561, 08:40

"รมช.ศึกษาธิการ" พอใจการดำเนินงานนวัตกรรมการศึกษานำร่องที่ศรีสะเกษดีเยี่ยม !!
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปรับฟังการนำเสนอผลของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายในการทำงาน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ทั้ง 6 ภาค โดยกำหนดจังหวัดจุดจัดประชุม ได้แก่ จ.ปัตตานี  จ.ระยอง  จ.กาญจนบุรี  จ.เชียงราย  จ.สตูล  และ  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  และสร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมา  รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานทั้งสามในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายอำนาจ  วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานสรุปผลของการประชุมในครั้งนี้  และมี  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 นายอุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการ  จ.ศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวนประมาณ  400  คน มาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  ​​โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตพืชผลทางการเกษตร  การแปรรูปสินค้า  การพัฒนาแหล่งน้ำ  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับขับเคลื่อนประเทศให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้มิติการศึกษาเพื่อเป็นเป็นฐานรากไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ดังนั้น การประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

 

พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า  จ.ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง เป็นเรื่องที่ กบศ.หรือคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ได้เสนอ พ.ร.บ.เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านการการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในระหว่างการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นกฎหมายที่จะต้องให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพการศึกษา แต่ทางกระทรวง ศึกษาธิการก็ได้ทำคู่ขนานไปด้วยเลย ด้วยความร่วมมือของทั้งภาคเอกชน ในการที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้น ในระดับพื้นที่ที่มี 6 ภาค จะมีครบถ้วนภาคละ 1 จังหวัดนำร่อง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษ นำร่อง  ซึ่งจากการที่ตนดูข้อมูลจากการนำเสนอและในการให้ข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้แล้วพบว่า  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตั้งอกตั้งใจดีมากและจังหวัดศรีสะเกษ มีความโดดเด่นในหลายเรื่อง  ในการที่จะดำเนินการในปีแรกในการทำคู่ขนานกันไปเลย  เมื่อกฎหมายได้ประกาศแล้ว ก็จะได้มีการปรับในหลายเรื่อง กฎระเบียบอะไรต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นตามที่ได้ตั้งเป้าประสงค์เอาไว้  ซึ่งจากการรับฟังข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่การวางแผน ที่มีการดำเนินการมาล่วงหน้าอยู่แล้วประมาณ 1 ปีของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และใช้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องที่จะมีการศึกษาอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้ ซึ่งตรงตามหลักคิดในการที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นในเรื่องนี้มาก