เริ่มแล้ว !! "[email protected] ณ ระยอง" เน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งตรงถึงผู้บริโภค


22 ก.ย. 2561, 08:21

เริ่มแล้ว !! "Farm@Home ณ ระยอง" เน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งตรงถึงผู้บริโภค
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงาน [email protected] พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าห้างโฮมโปร สาขาระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีเรือโทศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว 

 

 

  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่เกิดจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหาสินค้าด้านการเกษตรที่ล้นตลาด หรือมีราคาตกต่ำในช่วงที่มีการกระจุกตัวของฤดูกาลผลิต 

 

  นายชาตรี  บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่า “กรมส่งเสริมเกษตรได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้ตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณเพื่อการขาย จึงได้จัดทำความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขึ้น โดยในปี 2561 จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 9 จังหวัดนำร่อง ซึ่งจังหวัดระยองเป็น 1 ใน 9 จังหวัดนั้น  และกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยเปิดให้ครบทุกจังหวัดต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่เข้าถึงสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตกรรมที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน”


  “งาน [email protected] ที่จัดขึ้นครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกเกษตรกรจากสมาชิกตลาดเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer  ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในการนำสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มาจำหน่ายในงาน จำนวน 61 บูธ และในส่วนของห้างโฮมโปรได้ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่ ในการวางจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และรับผิดชอบในส่วนของค่าไฟฟ้า น้ำประปา การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรด้วย ” 

  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร 9 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว การแข่งขันการตำส้มตำฟิวชั่นและการแข่งขันการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออก การแข่งขันตักข้าวสารกลับบ้าน การแจกพันธุ์กล้าไม้
และผักสวนครัว โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าห้างโฮมโปร สาขาระยอง

/////////////////////////////////////

ธานนท์ ตรีพลอักษร 0898331042

ภาพถ่ายจาก สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3 ระยอง