"ส.ป.ก.ประจวบ" สนองนโยบายแนวคิด รมว.กษ.ส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรแบบแปลงใหญ่


7 ก.ย. 2561, 15:32

"ส.ป.ก.ประจวบ" สนองนโยบายแนวคิด รมว.กษ.ส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรแบบแปลงใหญ่
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 7 ก.ย. 61 ที่โรงแรมประจวบสามอ่าว ถ.เพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิด มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประมาณ 160 ราย  

 

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเน้นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรในที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และแนวทางการตลาด ตามนโยบายการปฏิรูปการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่และพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กำหนดแผนและวางแนวทางการสนับสนุน พร้อมขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเกษตรกับผู้ปกครองท้องที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบ โดยนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด การเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในสวน ไร่นาของตนเอง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 
 คำที่เกี่ยวข้อง : #ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่