"จ.น่าน" จัดงานมหกรรมข้าววิถีน่าน พร้อมจำหน่ายข้าวจากโรงสีพระราชทานในราคาถูก - สินค้าทางการเกษตรเพียบ !!


11 ส.ค. 2561, 14:19

"จ.น่าน" จัดงานมหกรรมข้าววิถีน่าน พร้อมจำหน่ายข้าวจากโรงสีพระราชทานในราคาถูก - สินค้าทางการเกษตรเพียบ !!
ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ที่บริเวณข่วงน้อย ข่วงเมืองน่าน ได้จัดงาน งาน “มหกรรมข้าววิถีน่าน” จัดขึ้นเพื่อเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ ให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวจังหวัดน่านให้แพร่หลายสู่สาธารณชน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานและส่วนราชการต่างๆ รวมไปถึง ภาคเอกชน เข้ารวมงานจำนวนมาก

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการวิถีข้าวน่าน ได้แก่ สายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, ข้าวกับวิถีชนเผ่า, ข้าวก่ำ ข้าว GI แห่งเมืองล้านนา และวิถีการปลูกข้าว นิทรรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน, ศูนย์วิจัยข้าว, กลุ่มฮักเมืองน่าน (โจ้โก้), โรงสีข้าวพระราชทาน และ ธ.ก.ส. บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวจากเกษตรกรกลุ่มจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และเชียงรายได้แก่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ.พะเยา, วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพราะงอกไร้มอดทุ่งอรุณ จ.แพร่, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์ชาวนาขาเดฟ จ.เชียงราย บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.เวียงสา, มะม่วงแปลงใหญ่เมืองจัง อ.ภูเพียง, กลุ่มแปรรูปกล้วยน้ำว้า อ.เฉลิมพระเกียรติ, กลุ่มวิสาหกิจจ้าวรวงทอง อ.ปัว, กลุ่มผึ้งแปลงใหญ่ อ.เวียงสา, กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ อ.เชียงกลาง และตลาดเกษตรกร

 

 รัฐบาลได้ดำเนินงานโครงการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อใช้การตลาดนำการผลิต มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว โดยให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ แยกตลาดทั่วไปกับตลาดข้าวเฉพาะ โดยแบ่งแผนการส่งเสริมการตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว ปรับโครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็นธรรมให้กับชาวนา และบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งจังหวัดน่านมีพื้นที่การปลูกข้าวประมาณ 270,000 ไร่มีการผลิตข้าวที่มีความหลากหลายของแต่ละชนเผ่า มีพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่งเสริมนาแปลงใหญ่ รวม 15 แปลง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งได้มีการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 2 กลุ่มในพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียง และในระยะต่อไปจะส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มเติมอีก 4 กลุ่ม พื้นที่ประมาณ 720 ไร่เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคข้าวของจังหวัดน่านและสามารถยกระดับคุณภาพสินค้าข้าวซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานและผู้บริโภคได้รู้จักข้าวน่าน คุณค่าของข้าว วิธีการผลิตข้าวของแต่ละชุมชน รวมทั้งจะได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอีกทางหนึ่ง และสิ่งสำคัญที่สุดคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้วิถีการทำนา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนาของจังหวัดน่าน
คำที่เกี่ยวข้อง : #มหกรรมข้าวน่าน   #ข้าวน่าน   #จ.น่าน  

MOST POPULAR