"จังหวัดสิงห์บุรี" จัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561" สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ !!


10 ส.ค. 2561, 21:08

"จังหวัดสิงห์บุรี" จัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561" สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ !!
จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์  เพื่อสร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

 

วันที่ (10 ส.ค. 61) ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่เข้าร่วม

นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบบการปกครอง และสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีภารกิจในด้านการปกครองท้องที่ การักษาความสงบเรียบร้อย การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การอำนวยความเป็นธรรม พัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคน ต้องต้องอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

 


สำหรับภายในกิจกรรม มีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้น5 เบญจมาภรณ์ ให้แก่ นายบุญเลิศ สันติวราวิทย์ (กำนันตั๋ง) กำนันตำบลต้นโพธิ์ ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสิงห์บุรี และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้ใหญ่บ้านฯ แพทย์ประจำตำบลประจำปี 2561 ให้แก่ 
1.นาย ชาญณรงค์ วงษ์นิ่ม กำนันตำบลบางกระบือ 
2.นาง พันธ์ประภา บางขาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
3.นางสาว สมหมาย รักสวย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
4.นาง ทองเคลือ เพ็ชรจินดา แพทย์ประจำตำบลบางกระบือ
ส่วนในช่วงเย็นของวันนี้ ได้มีการจัดสังสรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรกำนัน ณ บริเวณหน้าอำเภอเมืองสิงห์บุรี

 

 

 

 
MOST POPULAR