ชุมชนกับการมีส่วนร่วมป้องกันพิบัติภัย


6 ส.ค. 2561, 20:55



ชุมชนกับการมีส่วนร่วมป้องกันพิบัติภัย

Loading...



คอลัมน์ รื้อสร้าง/ชัย สี่แคว

ในระยะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับพิบัติภัยสารพัด เช่น เขื่อนแตก แผ่นดินไหว เกิดคลื่นความร้อน อุทกภัย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ตามมาอย่างมาก

ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ หลายอย่างไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่ก็อาจจะลดความสูญเสียได้ หากมีการป้องกัน หรือ เรียนรู้วิธีการรับมือกับพิบัติภัยเหล่านั้น เช่น เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ก็ต้องหลบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะ เพื่อป้องกันสิ่งของของตัวอาคาร หรือ บ้านหล่นใส่ หรือ การติดตามข่าวสภาพอากาศถ้าเกิดฝนตกหนักจะได้ยกสิ่งของหรืออพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงได้ 

ในการจัดการปัญหาเหล่านี้ รัฐมีส่วนสำคัญในการจัดการป้องกัน แก้ปัญหา หรือ ฟื้นฟูพิบัติภัยหลังจากปัญหาผ่านไป  

แต่ชุมชนหรือท้องถิ่นก็เป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะเมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้เจอปัญหาก่อน และ หากคนในท้องถิ่นหรือชุมชนมีความรู้ในการป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหา ก็จะสามารถป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิด หรือถ้าเกิดก็จะมีผลกระทบน้อยที่สุด 

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม รัฐก็มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ หรือ กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นได้ตื่นตัว รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนปัจจัย เครื่องไม้เครื่องมือให้การดำเนินการของชุมชนมีประสิทธิภาพขึ้น


ในการสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือ ชุมชนตื่นตัวในเรื่องรัฐ ควรจะคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้คือ

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลตนเองเบื้องต้น ทั้งในเรื่องการป้องกัน การปฏิบัติตัว และการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์พิบัติภัย   
2.การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ทั้งในชุมชนเดียวกัน ระหว่างชุมชน  หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ
3.การให้คนในชุมชนเป็นผู้กำหนดรูปแบบในการรับมือกับพิบัติภัยขึ้นมาเอง และให้มีการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานเอกชน และหน่วนงานรัฐ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับพื้นที่ และคนในพื้นที่นั้นๆ
4.การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ในกรณีเกิดเหตุจะได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

การให้ความสำคัญกับชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นเรื่องที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย  เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้ประสบภัยโดยตรงได้เตรียมรับมือกับปัญหาแล้ว ยังจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด  จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาพิบัติภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Loading...



คำที่เกี่ยวข้อง : #รื้อสร้าง   #ชัยสี่แคว   #พิบัติภัย  


Loading...
Loading...