"โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา" จัดสัปดาห์เภสัช 2561 ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ประชาชนมีปัญหาต้องปรึกษาเภสัชกร


"โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา" จัดสัปดาห์เภสัช 2561 ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ประชาชนมีปัญหาต้องปรึกษาเภสัชกร5 ก.ค. 2561, 10:59

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์เภสัช 2561 ในหัวข้อเรื่องฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร โดยมีเภสัชกรพินิจ ธราภูมิพิพัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคณะเภสัชกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล อสม. สื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ลานอังกะลุง อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

เภสัชกรพินิจ ธราภูมิพิพัฒน์ กล่าวว่า เภสัชกรให้ความสำคัญกับการใช้ยาและสมุนไพรของประชาชนโดยมุ่งหวังให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลประชาชนได้รับยาในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพรวมถึงการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกวิธีปลอดภัยป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้อย่างสมเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยา พ. ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่การเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองตลอดจน การพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา

การดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชนมีการให้ความรู้คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพรเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้คำแนะนำตัดสินใจคัดกรองส่งต่อและรักษาป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน กรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยาและสมุนไพรต้องทำให้ประชาชนได้รับยาและสมุนไพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและสมเหตุผล

ในปีพุทธศักราช 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมกำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลภายใต้คำขวัญฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกวิธีปลอดภัยสมเหตุผล เพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและบุคลากรด้านการสาธารณสุขเข้าถึงเข้าใจถึงบทบาทของเภสัชกรด้านสมุนไพรต่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สมุนไพรด้วยองค์ความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ Application RDU รู้เรื่องยา " สำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องยาที่ถูกต้องได้ง่ายทำให้ประชาชนได้รับยาอย่างถูกต้องเข้าใจเหมาะสมปลอดภัยต่อร่างกาย และสมเหตุผล 


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร