"รองนายกรัฐมนตรี" เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรีนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT61 ตามยุทธศาสตร์ 4.0


"รองนายกรัฐมนตรี" เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรีนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT61 ตามยุทธศาสตร์ 4.04 ก.ค. 2561, 11:13

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรีนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT61 โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับการจัดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT61 ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของภารกิจทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างนวัตกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ประชาชนและภาคสถานประกอบการที่จะได้รับรู้การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปขยายผลและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศชาติ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน


ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับประเทศและสากล จากประสบการณ์และการพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลัย ฯ มาเป็นเวลา 43 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  สร้างความมั่นคงให้กับการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของสังคม และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อยอดสู่การพัฒนาทุกด้านทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงานและสังคม จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีแนวทางการผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้ภารกิจหลักทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมของไทย และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการผลิตกำลังคนของประเทศที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนคำที่เกี่ยวข้อง : #ปทุมธานี   #มทร.ธัญบุรี  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร