มทร.อีสาน เขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม หวังยกระดับ!! การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร


มทร.อีสาน เขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม หวังยกระดับ!! การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร14 มิ.ย. 2561, 17:3614 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัย จัดขึ้นโดยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีวัตถุระสงค์เพื่อ มีประสานความร่วมมือของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในการเผยแพร่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของทุกฝ่าย

โดยที่ทุกฝ่ายจะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือตามขีดความสามารถภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของแต่ละฝ่ายหรือที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายของแนวทางการดำเนินการความร่วมมือของข้อตกลง พร้อมกันนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัย ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่มีบทบาทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินงานแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโครงการมุ่งเน้น ให้เกิดการตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร วิถีชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญานำไปสู่การอนุรักษ์และสืบทอด เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่คนในชุมชนและจังหวัดได้ เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน สอดคล้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวสากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนและความประทับใจต่อการมาใช้บริการของนักท่องเที่ยว

เกิดตลาดนักท่องเที่ยววิถีชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแก่ชุมชน สร้างโอกาสการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่ได้มาตรฐาน เกิดการรับรู้และยอมรับวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน และสามารถสร้างรายได้นำไปสู่ความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตวิถีชุมชน

อีกทั้งโครงการยังมีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ โดยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์และกีฬาสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและผลิตภัณฑ์ไหม ยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ

 

loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรินทร์ ประสานหลายหน่วยงานบูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศทั่วจังหวัด  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร