อิ่มสุข..ปลูกอนาคต !! สุยอด รร.ต้นแบบ "อาหารกลางวันพอเพียง"


อิ่มสุข..ปลูกอนาคต !! สุยอด รร.ต้นแบบ "อาหารกลางวันพอเพียง"14 มิ.ย. 2561, 16:13"อิ่มสุข..ปลูกอนาคต" เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ่อน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีภาคเอกชนรับทราบข่าวความต้องใจของเด็กนักเรียนรุดเข้ามาส่งเสริมโภชนาการที่ดีมากขึ้น และ สร้างความสุข กับการรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนมีแปลงเกษตรใช้เลี้ยงทุกคนในโรงเรียน ทำให้เจริญอาหาร ได้สารอาหารที่เพียงพอ สอนการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ สร้างอนาคตที่ดีของชาติ  และเป็นโรงเรียนต้นแบบอยู่อย่างพอเพียงด้วย

 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB News รายงาน ที่ โรงเรียนบ้านถ่อน ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการจัดรูปแบบโครงการอาหารกลางวันที่ดีมาก โดยไม่สิ้นเปลืองเงินงบประมาณตามรายหัวคนละ 20 บาท มีอาหารรับประทานกันอย่างเหลือเฟือ ซึ่งเป็นอาหารที่สะอาด มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติอร่อย ส่งผลให้เด็กนักเรียนแห่งนี้มีคุณภาพทางสมอง สติปัญญาที่ดี สุขภาพที่แข็งแรง ร่วมทั้งเด็กเหล่านี้ ยังผ่านการอบรม การสอน จากคณะครู อาจารย์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารกลางวันจะต้องมีการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ การท่องคุณค่าของอาหาร และ ช่วยกันเก็บและล้างชามอาหารที่นำมาใช้ด้วยตนเองทุกคน ซึ่ง ส่วนหนึ่งที่ทำให้ โรงเรียนบ้านถ่อน ได้เป็นสุดยอดของโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพได้ ต้องยกให้กับการบูรณาการ  โดยวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดี รับทราบปัญหาและความพยายามของเด็กนักเรียนปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ส่งโรงครัว ประกอบอาหารกินเอง  จึงสร้างความร่วมมือกับ บริษัท ซีพีเอฟ  ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  ที่ได้นำโครงการซีพีเอฟ  อิ่ม  สุข  ปลูกอนาคต  มุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและร่วมสร้างโภชนาการที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

 โดยในวันนี้ นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ และ มี นายไมตรี สอนอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน พร้อมด้วย นายณัฏฐ์เอก เมืองไทยธัช ผู้บริหารอาวุโส โครงการพิเศษ ภาคอีสาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ชาวบ้าน ครู อาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ และ พาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ที่ดำเนินโครงการฯ ภายในโรงเรียนแห่งนี้ อันประกอบไปด้วย แปลงเกษตร เพื่อโรงอาหารกลางวัน ที่มีแปลงปลูกผักนานาชนิด แปลงพืชสวนกินได้  ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ่อเลี้ยงปลา และ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

    

 

สำหรับ โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต  มุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและร่วมสร้างโภชนาการที่ดีแก่เด็กและเยาวชน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผลิตอาหารที่สมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง อันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการสร้างโภชนาการให้อนาคตของประเทศ เป็นโครงการที่ ซีพีเอฟ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้  3 เสาหลัก  อาหารมั่นคง  สังคมพึ่งตน  และดินน้ำป่าคงอยู่   ซึ่งในด้านอาหารมั่นคง ได้ดำเนินโครงการ"ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต  มีเป้าหมายส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและการบริโภคอย่างเพียงพอให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน โดยความร่วมมือกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

 

นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านถ่อน แห่งนี้นั้น จะถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ก็ว่าได้ เนื่องจากประสบความสำเร็จเกินมาตรฐาน ที่ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กำหนดไว้ในทุกๆ ด้าน เด็กสามารถที่จะได้รับประทานอาหารทุกคน ได้รับปริมาณรวมทั้งคุณภาพที่เพียงพอ นอกจากงบประมาณคนละ 20 บาท ที่ทางกระทรวงฯ ได้จัดสรรมาให้แล้วนั้น ก็ยังมีโครงการสนับสนุนจาก ซีพีเอฟ อีก ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นแบบอย่าง ที่จะฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ ในเรื่องของการ จัดทำ จัดหา การผลิตวัตถุดิบต่างๆ ที่จะใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อเป็นทักษะชีวิตให้กับเด็กด้วย สามารถที่จะเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีได้ รับประกันในคุณภาพแน่นอน

 
นายณัฏฐ์เอก เมืองไทยธัช ผู้บริหารอาวุโส โครงการพิเศษ ภาคอีสาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ได้ทำโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต นี้ เนื่องจากทางเราได้มองว่า โรงเรียนบ้านถ่อนแห่งนี้  เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เหมาะที่จะทำโครงการฯ นี้  เพื่อให้เป็นต้นแบบในเรื่องศาสตร์พระราชา  เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของเกษตรแบบผสมผสาน และ อนาคตจะเป็น โมเดลในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ในเรื่องของอาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่า ต้องอยู่ สิ่งแวดล้อมต้องดี ประกอบกับที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ทาง ซีพี ดูแลในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เรานั้นจะต้องทำหน้าที่ ดูแล เด็กและเยาวชนให้ดีที่สุด เด็กทุกคนของ โรงเรียนบ้านถ่อน ได้รับโปรตีน ได้รับสารอาหารครบถ่วน อาจจะเกินด้วยซ้ำไป มีการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การศึกษาเรียนรู้ การทำบัญชี นับเป็นการสอนการเรียนรู้ในด้านอาชีพ รู้ขั้นตอนในการทำงาน ให้กับเด็ก เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว รวมทั้งนำไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #อีก รอบ สุดยอด โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันแบบเพียงพอ  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร