ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัด "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field Day" ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัด "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field Day" ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร24 พ.ค. 2561, 16:54วันนี้ (24 พ.ค. 2561) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field Day ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตและเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร จึงได้สร้างกลไกลการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสุขเกษตรกร ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือที่เรียกกันว่าศูนย์เรียนรู้ สปก.ซึ่งมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้แต่ละอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง                                           

อีกทั้งเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ในปีการเพาะปลูกใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้สามารถผลิตฟื้นจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาสู่การทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือฟรีเดย์ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการผลิตของตนเองและทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้อย่างดีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้และที่สำคัญที่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ยึดถือปฏิบัติและขยายผลซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

 

 

  
 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือ ศูนย์เรียนรู้ สปก.จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field Day  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร